Informasjon til publikum vedrørande Korona-virus

På denne sida vil du finne ei oversikt over dei smittevernreglar som p.t. er gjeldande for arrangement i kyrkja. Vi vil forsøke så godt vi kan å oppdatere desse sidene etterkvart som nye retningslinjer kjem frå sentralt hald. Du kan og halde deg oppdatert på kyrkja.no eller Regjeringa sine nettsider

Sist oppdatert: 15.04.2021

I denne artikkelen finn du biskopen sine råd og pålegg for kyrkja i Bjørgvin, basert på retningsliner og tilrådingar frå helsestyresmaktene.

Oppdatert informasjon gjeldande frå 16. april:

 • Det blir igjen opna for gudstenester med inntil 100 personar til stades der det er fast tilviste plassar. Vi anbefaler 2 meter avstand ved sang. Sjekk lokale retningslinjer, kommunen kan ha strengare regler enn dei nasjonale. Siste nytt om smittevernreglar frå Regjeringa
 • Fram til og med 15. april gjeld følgjande: Dei nasjonale retningslinjene rår frå at det blir arrangert gudstenester og andre arrangement, både ute og inne. Føremålet er å unngå at ein samlar folk. Ut frå sitt mynde til å forordne gudstenester, ber biskopen om at dette rådet vert følgd opp i alle kyrkjelydar.
 • Gravferd kan arrangerast med inntil 50 personar til stades. Styresmaktene tilrår at alle samlingar og arrangement utanom dette blir avlyste eller utsette.
 • Når vigsel eller dåp ikkje kan avlysast eller utsetjast, kan den gjennomførast med inntil 20 personar til stades innandørs, 50 utandørs.
 • Kyrkja kan drive omsorgsarbeid i ramma av ein-til-ein (evt. ein til to der desse bur saman), og barne- og ungdomsarbeid.
 • Frå no gjeld råd om 1 meter avstand i alle retningar og i alle tilfelle, og det er anbefaling om bruk av munnbind når ein ikkje klarer å overhalde dette.
 • Det er mogeleg å ha vandringar utandørs som ikkje samlar deltakarar til faste tidspunkt og kyrkjene kan vere opne utan at det er arrangement.
 • Når det gjeld aktivitetar for born og unge skal desse framleis organiserast innanfor trafikklys-modellen, dersom det ikkje blir gjennomført som eit arrangement med «faste, tilviste» plassar.


Det er utarbeidd ein smittevernrettleiar for Den norske kyrkja. Er forfatta av Kyrkjerådet og KA i samarbeid med Bispemøtet og Norges kirkevergelag.Sist oppdatert 24. mars.

Vi minnar elles om følgjande:

 • Personar med symptom skal ikkje delta på arrangement. 
 • Hald god avstand til dei rundt deg - før, under og etter arrangementet. 
 • Hugs god handhygiene: Handsprit er tilgjengeleg i kyrkjene. 
 • Alle som kjem til kyrkje vert registrert når dei kjem. Ta gjerne med ein lapp med namn og telefonummer, som du kan levere når du kjem. 
 • Når ein er registrert, går ein og set seg i kyrkjebenken.
 • Når arrangementet er slutt, forlet ein kyrkja ein og ein benk. Ein startar med den bakerste benken. 

På nettsidene til KA (Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) finn du oppdatert informasjon som gjeld kyrkjer: www.ka.no/nyheter/korona

Smittevernet ved verksemd i Den norske kyrkja byggjer på fem hovedprinsipp:

 • Sjuke personer skal ikkje delta på fysiske samlingar.
 • Gode rutinar for hygiene, handvask og reinhald.
 • Minst mogeleg felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • God avstand mellom alle som deltek.
 • Tilstrekkeleg bemanning til stades.

Under finn du meir informasjon som kan vere nyttig å setje seg inn i. Klikk deg inn på artikkellista i menyen under og i lenkjene nedst.

Kontaktinformasjon for

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"