Bispemøtets forretningsorden (6.4)

Vedtatt i Bispemøtet 15.-19. oktober 2012.

Fastsatt av Bispemøtet i medhold av kgl.res. 6. juni 1997 § 5. Endret av Bispemøtet, BM 6/99,  BM 21/99 og BM 06/04. Sist endret av BM 35/12.


Kap 1 Generelle bestemmelser

§ 1. Bispemøtet samles normalt tre til fire ganger hvert år. Tidspunkt og sted for møtene fastsettes av Bispemøtet, normalt ett år i forveien.

§ 2. Bispemøtets preses innkaller biskopene senest 4 uker før møtet. Forslag til saksliste og saksdokumenter skal følge med innkallingen.

§ 3. Biskoper i tjeneste har møteplikt. Forfall meldes Bispemøtets preses. Hvis en biskop fratrer midt i et møte, innkalles det ikke erstatning.

§ 4. Endringer i forretningsorden krever 2/3 flertall.

 

Kap 2: Bispemøtets preses

§ 5. Bispemøtets preses utnevnes etter gjeldende prosedyre. Bispemøtets preses leder Bispemøtets og arbeidsutvalgets forhandlinger.

§ 6. Bispemøtets preses er medlem av Kirkerådet.

§ 7. Bispemøtets preses representerer Bispemøtet i sentralkirkelige og økumeniske sammenhenger, dersom det ikke er oppnevnt en annen biskop, samt overfor media.

 

Kap 3: Bispemøtets arbeidsutvalg

§ 8. Bispemøtets arbeidsutvalg samles normalt 6 ganger i året, og kan ellers komme sammen ved behov.

§ 9. Arbeidsutvalget består av preses, visepreses og et tredje medlem. Visepreses og det tredje medlemmet velges av Bispemøtet for en periode på to år. Valget skjer normalt på årets første møte i det år det skal foretas valg. Funksjonstiden er fra valgtidspunkt og frem til nytt valg er foretatt.

§ 10. Arbeidsutvalget har det overordnede ansvaret for forberedelsen av bispemøtene og av bispekollegiets øvrige samlinger. Arbeidsutvalget vedtar forslag til saksliste og beslutter hvordan den enkelte sak skal forberedes.

§ 11. Arbeidsutvalget fører protokoll over sine vedtak. Protokollen sendes biskopene til orientering.

§ 12. Arbeidsutvalget vedtar hvert år resultatrapport og regnskap for foregående år, og budsjett og virksomhetsplan for kommende år. Disse dokumenter framlegges sammen med Arbeidsutvalgets vedtak for Bispemøtet som referatsak.

 

Kap 4: Bispemøtets sekretariat

§ 13. Bispemøtets sekretariat ledes av generalsekretær som har preses som nærmeste overordnede.

§ 14. Tilsetting av generalsekretær foretas av Kirkerådet etter forslag fra preses, i henhold til prosedyre fastsatt i Kirkerådets personalreglement.

§ 15. Generalsekretæren er til stede under forhandlingene i bispemøtene og arbeidsutvalgsmøtene, og har talerett.

§ 16. Generalsekretæren har ansvar for forberedelsen av saker som skal behandles i bispemøter og arbeidsutvalgsmøter, for iverksettelse og oppfølging av vedtak, samordning av saker som gjelder alle biskoper, for Bispemøtets utredninger, for kommunikasjon med departementet, de sentralkirkelige råd og andre instanser og for informasjon til media om Bispemøtets løpende arbeid.

 

Kap 5: Anmeldelse av saker

§ 17. Følgende instanser har rett til å kreve saker behandlet i Bispemøtet:

Kirkedepartementet
Kirkemøtet
Kirkerådet
Biskopene

§ 18. Saker må anmeldes til Bispemøtets sekretariat senest seks uker før møtet.

 

Kap 6: Bispemøtets forhandlinger

§ 19. Bispemøtet fastsetter sakslisten ved møtets begynnelse.

§ 20. Preses utpeker saksordfører til å foredra den enkelte sak som skal behandles i Bispemøtet.

§ 21. Bispemøtets forhandlinger er lukket.

§ 22. Biskopene og generalsekretæren har taushetsplikt om synspunkter som fremkommer i møtet.

§ 23. Til ett av årets møter inviteres statsråden med ansvar for kirkesaker til en forhandlingssesjon.

§ 24. Bispemøtet, normalt ved arbeidsutvalget, kan invitere eksterne ressurspersoner til å foredra emner og delta under  drøftingen av enkeltsaker.

 

Kap 7: Bispemøtets forhold til Kirkemøtet

§ 25. Saker av læremessig karakter forelegges Bispemøtet før behandling i Kirkemøtet. Saker som omhandler kirkens liturgi og salmebok, skal være behandlet i henhold til reglene for saksbehandling i liturgisaker før endelig vedtak om ordninger fattes (jf Kirkemøtets forretningsorden § 2-2 andre ledd).

§ 26. Dersom en tilråding i liturgisak eller annen læresak som har minst 2/3 flertall i Bispemøtet, ikke får flertall i Kirkemøtet, sendes saken tilbake til Bispemøtet. Ved annen gangs behandling i Kirkemøtet stilles krav om minst 2/3 flertall dersom vedtaket ikke er i samsvar med Bispemøtets siste tilråding (jf Kirkemøtets forretningsorden § 2-4).

 

Kap 8: Bispemøtets protokoll

§ 27. Bispemøtet fører protokoll. Protokollen vedtas av Bispemøtet med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har preses dobbelt stemme.

§ 28. Et mindretall som har stemt imot et vedtak i Bispemøtet, kan kreve å få anført i protokollen hvem som har stemt imot vedtaket og angivelse av stemmetall for og imot.

§ 29. Et mindretall i Bispemøtet har rett til å få anført sin dissens i protokollen.

§ 30. Generalsekretæren utarbeider protokoll som sendes biskopene senest 14 dager etter møtets avslutning.

§ 31. Bispemøtets protokoll er et offentlig dokument.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør:
Ingeborg Dybvig

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"