Kirkerådet 16.09.2015 - 18.09.2015

Møtet fant sted i Bodø.

 

Sakslisten  (pr. 1.09.2015)

KR 31/15 Orienteringssaker

KR 32/15 Referatsaker

KR 33/15 Endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i Den norske kirke – Høringssvar.
- Brev fra Kulturdepartementet
- Høringsnotat fra Kulturdepartementet

KR 34/15 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen – utkast til aktuelle regelverk.

KR 35/15 Nominasjon av delegater fra Dnk til LVFs generalforsamling i Namibia 2017.

KR 36/15 Kirkemøtets budsjettreglement

KR 37/15 Reglement for Bispemøtet
(- utsettes i påvente av behandlingen av sak KR 50/15)

KR 38/15 Kirkemøtets dirigentskap

KR 39/15 Klagenemnd   

KR 40/15 Temagudstjenester høsten 2017 – markering av reformasjonsjubileet
- Bibeltekster til temagudstjenestene høsten 2017

KR 41/15 Revisjon av dåpsliturgien
- Forslag til revidert dåpsliturgi - bokmål
- Forslag til revidert dåpsliturgi - nynorsk

KR 42/15 Tilsetting av biskop i Sør-Hålogaland
- Presentasjon - Ann-Helen Fjeldstad Jusnes
- Presentasjon - Rolf Steffensen
- Presentasjon - Kari Veiteberg
- Stemmefordeling - Sør-Hålogaland bispedømmeråd
- Regler for tilsetting av biskop
- Intervjuer med kandidatene i avisen Vårt Land

KR 43/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning
- Oppsummering av høringen 2015

KR 44/15 Kirken – på veg mot en felles visjon
- Utkast til høringssvar til KV-dokumentet "The Church"
"The Church - Towards a Common Vision"

KR 45/15 Arbeidsgiverspørsmål

KR 46/15 Kirkemøtet 2016 – saksliste og program

KR 47/15 Religionsmøte og dialog

KR 48/15 Liturgisk musikk
- Spørsmålene i høringen om liturgisk musikk

KR 49/15 Særskilte prekentekster - 2017-2019

KR 50/15 Videreføring av lærenemnda - høring
- Forslag til reglement for Lærenemnda
Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø