Visjon - visjonsdokument 2015-2018

Vedtatt av Kirkemøtet 2014.

 

Den norske kirke − en evangelisk-luthersk folkekirke
Mer himmel på jorda

Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være

bekjennende
Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken.

åpen
Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold.

tjenende
Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket.

misjonerende
Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.


I perioden 2015-2018 vil vi at:

1.  Gudstjenestelivet blomstrer
Gudstjenesten gir et møte med det hellige, med Gud.
Gudstjenesten er et åpent, deltakende og inkluderende fellesskap.
Gudstjenesten knytter oss til hele den verdensvide kirken.
Kirken har vigsler som feirer kjærligheten og ber om Guds velsignelse over samlivet.
Kirken lar etterlatte møte omsorg og få oppleve en verdig gravferd der de får legge den døde i Guds hender.
Kirken ivaretar og fornyer kirkemusikken og gir rom for ulike kunst‐ og kulturuttrykk.

2.  Flere søker dåp og trosopplæring
Medlemmer i Den norske kirke døper barna sine.
Alle døpte og tilhørende i alderen 0−18 år blir invitert til trosopplæring som gjør at de føler seg hjemme i kirken, og som gir kunnskap om kristen tro.
Konfirmasjonstiden gir næring til tro og liv.
Aldersgruppen 18−30 år erfarer at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig.
Kirken har trosopplæring for voksne.
Samisk kirkeliv er livskraftig og likeverdig, og samisk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og trosopplæringen.
Kvensk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og trosopplæringen.

3.  Folkekirken engasjerer seg i samfunnet
I samarbeid mellom menigheter og diakonale institusjoner fremmer kirken omsorg, verdighet og respekt.
Kirken fremmer menneskeverd, fred, menneskerettigheter og respekt for skaperverket.
Misjon er del av menighetens identitet og et uttrykk for at Gud har gjort oss til sine sendebud.
Kirken er en relevant aktør i mediesamfunnet.
Kirken er en tydelig og konstruktiv aktør i det norske samfunnet i samarbeid med myndigheter, livssynssamfunn, kulturliv og ulike organisasjoner.
De som er nye i Norge, finner sin plass i menighetene i Den norske kirke eller i sine egne trossamfunn.
Kirken legger vekt på religionsdialog.


4.  Flere får lyst til å arbeide i kirken
Kirken inspirerer til deltakelse og sikrer gode arbeidsforhold for frivillige og tilsatte.
Kirken styrker rekruttering til kirkelig tjeneste i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene og utdanningsinstitusjoner.

Last ned dokumentet som en A4-plakat nedenfor (pdf)

 

(Nynorsk)

Den norske kyrkja − ei evangelisk-luthersk folkekyrkje
Meir himmel på jorda

Kyrkja vitnar i ord og gjerning om frelse, fridom og håp i Jesus Kristus ved å vere

vedkjennande
Vi tilber og vedkjenner trua på den treeinige Gud saman med den verdsvide kyrkja.

open
Vi er eit fellesskap prega av likeverd, deltaking og respekt for mangfald.

tenande
Vi viser miskunn, fremjar rettferd og vernar om skaparverket.

misjonerande
Vi vitnar om Jesus Kristus lokalt og globalt.


I perioden 2015-2018 vil vi at:

1.  Gudstenestelivet blomstrar
Gudstenesta gir eit møte med det heilage, med Gud.
Gudstenesta er eit ope, deltakande og inkluderande fellesskap.
Gudstenesta knyter oss til heile den verdsvide kyrkja.
Kyrkja har vigslar som feirar kjærleiken og bed om Guds velsigning over samlivet.
Kyrkja lar etterlatne møte omsorg og få oppleve ei verdig gravferd der dei får leggje den døde i Guds hender.
Kyrkja varetar og fornyar kyrkjemusikken og gir rom for ulike kunst‐ og kulturuttrykk.

2.  Fleire søkjer dåp og trusopplæring
Medlemmer i Den norske kyrkja døyper barna sine.
Alle døypte og tilhøyrande i alderen 0−18 år blir inviterte til trusopplæring som gjer at dei kjenner seg heime i kyrkja, og som gir kunnskap om kristen tru.
Konfirmasjonstida gir næring til tru og liv.
Aldersgruppa 18−30 år erfarer at kyrkja er relevant, livsnær og tilgjengeleg.
Kyrkja har trusopplæring for vaksne.
Samisk kyrkjeliv er livskraftig og likeverdig, og
samisk språk og kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa.
Kvensk språk og kultur blir varetatt i gudstenestelivet og trusopplæringa.

3.  Folkekyrkja engasjerer seg i samfunnet
I samarbeid mellom kyrkjelydar og diakonale institusjonar fremjar kyrkja omsorg, verdigheit og respekt.
Kyrkja fremjar menneskeverd, fred, menneskerettar og respekt for skaparverket.
Misjon er del av kyrkjelydens identitet og eit uttrykk for at Gud har gjort oss til sine sendebod.
Kyrkja er ein relevant aktør i mediesamfunnet.
Kyrkja er ein tydeleg og konstruktiv aktør i det norske samfunnet i samarbeid med styresmakter, livssynssamfunn, kulturliv og ulike organisasjonar.
Dei som er nye i Noreg finn sin plass i kyrkjelydane i Den norske kyrkja eller i sine eigne trussamfunn.
Kyrkja legg vekt på religionsdialog.

4.  Fleire får lyst til å arbeide i kyrkja
Kyrkja inspirerer til deltaking og sikrar gode arbeidsforhold for frivillige og tilsette.
Kyrkja styrkjer rekruttering til kyrkjeleg teneste i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonane og utdanningsinstitusjonar.

 

Last ned dokumentet som ein A4-plakat nedanfor (pdf)