Trenger din menighet økonomisk støtte til et prosjekt i 2018?

Nå er det tid for å søke om midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF). Søknadsfristen for å få støtte til prosjekt i 2018 er 1. desember

Hvert år blir avkastningen fra Opplysningsvesenets fond (OVF) fordelt til tiltak og prosjekter i Den norske kirke. De disponible fondsmidlene skal i hovedsak benyttes innenfor de arbeidsfeltene Kirkemøtet til enhver tid vedtar som satsningsområder.

Prosjektene kan ha en varighet fra ett til tre år.

Gjeldende satsningsområder er følgende:

• Diakoni
• Kirkemusikk og kultur
• Barn og unge
• Gudstjenesteliv
• Samisk kirkeliv

Følgende kan søke om tilskudd fra OVF:
• Lokale og regionale råd og grupper innen Den norske kirke
• Instanser innen Den norske kirke hvis virkefelt omfatter hele landet eller en større region enn ett bispedømme

Det kan tildeles midler til samme formål i inntil tre påfølgende år, men det må søkes for hvert år.

Søknadsskjema: Se nedenfor.

Søknad sendes pr post eller e-post innen 1.desember.

Søknad pr. post: Nidaros bispedømmeråd, Erkebispegården, 7013 TRONDHEIM Søknad pr. e-post: nidaros.bdr@kirken.no

Ta gjerne kontakt med bispedømmekontoret for nærmere orientering eller en prat om mulige prosjekter.

Velkommen til å søke!