Sørsamisk kirkeliv

Saemien Åålmege (samisk menighet i sørsamisk språkområde) har som formål å fremme sørsamisk kirkeliv. Etter en prøveperiode på seks år, ble menigheten etablert som fast ordning, etter vedtak på Kirkemøte i 2015.

Menighetens arbeid ledes av Saemien Åålmegeraerie (menighetsrådet). Nidaros bispedømmeråd har arbeidsgiveransvar for daglig leder, diakon, leder for trosopplæringen og sørsamepresten.

Nidaros biskop fører tilsyn med Saemien Åålmege, Saemien Åålmegeraerie, prest og øvrige tilsatte i samsvar med bestemmelser gitt i tjenesteordning for biskoper.

Saemien Åålmege har egen nettside med informasjon om virksomheten (se under).