Forskrift om gravplassvedtekter i Grimstad kommune

Jf. lov av 7.juni 1996 nr.32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven)§21 (1), §8 (1) og §14 (1) og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10.januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) §15a (4), jf. gravplassloven §14 (1) og §21 (1).Vedtatt av Grimstad kirkelig fellesråd (gravplassmyndigheten) 13.9.2021.Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 13.09.2021

§ 1 FORVALTNING
Gravplassene i Grimstad kommune er underlagt Grimstad kirkelig fellesråds administrasjons- og myndighetsområde, heretter kalt gravplassmyndigheten.


§ 2. DEFINISJONER
Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 12 Navnet minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.


§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE
Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 (2). Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.


§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.


§ 5. FREDNINGSTID
Fredningstid for kistegraver er 20 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.


§ 6. FESTE AV GRAV
Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassmyndigheten for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven, er festetiden 20 år.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassmyndigheten.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å melde adresseforandring.


§ 7. GRAV OG GRAVMINNE
Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne ordner gravplassmyndigheten med et merke hvor avdødes navn settes på. Det blir stående til gravminnet er satt opp, eller inntil 12 mnd.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der til festet opphører.

Etter søknad til gravplassmyndigheten, kan det påføres navn på personer som er gravlagt et annet sted, se §21 i gravplassforskriften. Ved slik navneflytting, bør det framgå av teksten hvor vedkommende er gravlagt.

Gravminnets størrelse skal være i henhold til gravplassforskriften §23.


§ 8. PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.
Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter mv. utenfor plantefeltet. Disse må ikke være til hinder eller fare for driften av gravplassene. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.


§ 9. PLANTEMATERIALE
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.


§ 10. STELL AV GRAV
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at gravplassmyndigheten, og den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.


§ 11. MINNELUND

Det finnes to typer minnelunder for urner som betegnes som anonym og navnet.

I anonym minnelund er gravens plassering kun kjent av gravplassmyndigheten. Det er ikke anledning for etterlatte å være til stede under urnenedsettelsen. Det er ikke anledning til å feste en anonym grav. Det er satt opp et felles minnesmerke uten navn.

Ved gravlegging i navnet minnelund er gravens plassering kjent for den som sørger for gravferden. Navn og data til avdøde påføres en navneplate på felles minnesmerke.

Når urne settes ned på navnet minnelund, gis det anledning til å reservere en urneplass ved siden av. Ved reservasjon av grav ved siden av, er festetiden 20 år.
Det betales festeavgift for den reserverte plassen fra første dag. Ny navneplate med to navn må bestilles ved neste urnenedsettelse.

Gravplassmyndigheten har ansvar for utforming av navneplater.

Ved gravlegging i navnet minnelund dekkes kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell av den som sørger for gravferden. Gravplassmyndigheten administrerer dette. Etter fredningstiden på 20 år gis anledning til fortsatt å ha navneplate på minnesmerket mot en avgift.

Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassmyndigheten.

 

§ 12. BÅREROM
Bårerom disponeres av gravplassmyndigheten, og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

 

§ 13. NÆRINGSVIRKSOMHET
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.


§ 14. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE
Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.


§ 15. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE
Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldende forskrifter fravike §§ 6,7,8,9 og 11 i vedtektene.


§ 16. IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSE AV ELDRE VEDTEKTER

Denne forskriften om gravplassvedtekter trer i kraft fra 16.9.2021. Fra samme tid oppheves vedtekter 18.5.1998 for gravplassene i Grimstad kommune, Agder.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"