Diakoni er kirkens omsorgstjeneste

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Vi i Strinda menighet ønsker at vi kan formidle evangeliet i praksis gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Vi i Strinda ønsker at vi som enkeltpersoner og som kirkefelleskap skal kunne være en levende og virksom diakonal menighet for mennesker i alle aldre. Vi ønsker at diakonien skal prege oss både i hverdagen og i felleskapet, i møte med mennesker som trenger andre i ulike faser og utfordringer i livet.

Alle mennesker er skapt i Guds bilde og til å være medmennesker. Vi er skapt til å ta vare på og ha omsorg for hverandre.

Kirka skal inkludere alle mennesker inn i fellesskapet uansett funksjonsevne, kultur, kjønn eller etnisk bakgrunn.

Vi har også et ansvar for å ta vare på skaperverket, for å ta vare på jorda vår og alt som lever der.

Kirka skal også vise solidaritet, kjempe og arbeide for rettferdighet og fred for mennesker både her i Norge og i andre land.                                                                                                                                   

Det er ansatt en diakon i menigheten som skal lede, organisere og utføre diakonale oppgaver på vegne av menigheten etter retningslinjer fra menighetsråd og fellesråd. 

Kontaktinformasjon for Strinda menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Brøsetvegen 168
2. etasje

Sentralbord: 994 36 000
Mandag - torsdag 10.00-14.00

Besøksadresse Strinda kirke og 
Moholt menighetshus:
Brøsetvegen 147

Post- og fakturaadresse:

Strinda menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 200

Bank: 0530 21 44798

Vipps:  Se lenke til høyre