Ny soknestruktur i Trondheim?

Kirkelig fellesråd i Trondheim (KF-møte 07.06. 2017, Sak 21/2017) mener den foreslåtte nye soknestrukturen vil være en fremtidsrettet organisering av kirkelivet i Trondheim og anmoder menighetene om å jobbe videre i retning av en slik strukturell løsning.

Forankring/bakgrunn
Arbeidet/prosjektet er forankret i fellesrådets Mål- og strategiplan for perioden 2014 – 2017, en plan som det ble jobbet med over lengre tid og i medvirkning med menighetsrådene. Fellesrådet uttrykte en dyp bekymring for at tilslutningen til kirkelivet i Trondheim er blitt gradvis redusert over mange år. Fellesrådet mente at en ny mål- og strategiplan måtte erkjenne denne utfordringen som utgangspunkt og at mål og tiltak skulle rettes mot å snu en slik utvikling.
Derfor hovedmålsettingen om at
«Vi skal sammen øke tilslutningen til kirkelivet i Trondheim og styrke Trondheim som kirkelig tyngdepunkt».
 

Endring og utvikling
Sentralt i nåværende mål og strategiplan er behovet for vurdering av ressursene i soknene i Trondheim. Det er mange år siden dagens soknestruktur ble skapt. Byen er i stadig endring og utvikling. Samarbeidsnettverk i menighetene endres både i takt med dette og i takt med behovet for nye kontaktflater for et aktivt menighetsliv. Nidaros bispedømmeråd sendte primo 2014 ut en oppfordring til alle menighetsråd og fellesrådet til å vurdere hensiktsmessigheten av dagens menighetsstruktur.

Prosjekt "Ny soknestruktur"
Kirkelig fellesråd i Trondheim valgte å organisere et prosjekt hvor vi tok disse utfordringene på alvor – kan annen organisering av soknene gi bedre muligheter for å nå frem til større deler av befolkningen? Det eksterne konsulentfirmaet PWC ble engasjert for å etablere et faktagrunnlag og bidra i arbeidet med å skissere mulige løsninger. Prosjektet har vært ledet av Kirkevergen, som har støttet seg til en bredt sammensatt referansegruppe bestående av tillitsvalgte fra begge arbeidsgiverlinjer, domprost, bispekontoret, Trondheim kommune og Fellesrådet.

Målet for prosjektet innbefatter også utredning av annen organisering av ressursene i soknene til større fagmiljø, reell daglig ledelse i soknene med personal- og økonomiansvar, større muligheter for differensiering av kirkelig aktivitet innen og mellom sokn, større muligheter til å håndtere mulige fremtidige økonomiske utfordringer.

Beslutningstaker
Kirkelig fellesråd i Trondheim er ikke gitt rollen som beslutningstaker for endringer av soknestrukturen. Menighetene ved menighetsrådet/menighetsmøtet må gjøre vedtak om eventuelle endringer i soknegrensene og søke til bispedømmerådet om dette. Bispedømmerådet har rollen som beslutningstaker, og bispedømmerådet har i januar 2014 sendt ut en anmodning til alle menighetsråd og fellesråd i bispedømmet om å vurdere hensikts-messigheten av dagens soknestruktur.

Denne anmodningen var i samsvar med Fellesrådets eget prinsipielle standpunkt fra tidligere om at soknegrenser kunne endres slik at det ble færre og større sokn/menigheter i Trondheim. Det var derfor naturlig at fokus på dette ble lagt inn i Mål- og strategiplanen.

Fokus på samlet kunnskap - utredningsdokument
For kirkevergen har det vært overordnet viktig å få samlet kunnskap inn i et felles dokument før de reelle soknegrensediskusjonene kunne ta fatt. Et dokument som gir alle samme oversikt over utfordringer med tilslutningen til kirkelivet i Trondheim, oversikt over endringer og vekst i både befolkning, infastruktur og planarbeid i kommunen, oversikt over de mange stimuli og faglige utviklingsarbeid som fellesrådet pr tiden initierer – og som krever ressurser for å lykkes, oversikt over dimensjonen på nødvendige endringer i struktur for å flytte ressurser.

Behandling i Kirkelig fellesråd
Et utkast til et grunnlagsdokumentet ("Byutvikling, demografi og samfunnsendring - og en kirke i endring") var blitt drøftet i flere strategisk grupper i løpet av april/mai – styringsgruppen for prosjektet, felles møte med proster og soneledere, samt Arbeidsutvalget.

Fellesrådet behandlet saken i sitt møte 07.06. 2017 og gjorde følgende vedtak:

1. Kirkelig fellesråd i Trondheim mener at en soknestruktur med færre og større sokn vil være en fremtidsrettet organisering av kirkelivet i Trondheim og anmoder menighetene om å jobbe videre i retning av en slik løsning.

2. Kirkelig fellesråd i Trondheim sender dokumentet "Byutvikling, demografi og samfunnsendring - og en kirke i endring"  som fellesrådets grunnlagsdokument for menighetenes videre arbeid med endring av soknestrukturen i Trondheim.

3. Kirkelig fellesråd i Trondheim slutter seg til den foreslåtte informasjons- og involveringsprosessen overfor ansatte og menighetsråd som kommer frem i saksfremlegget.

De viktigste dokumentene er her vedlagt.

2016:

2017:

 

 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6, Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside: www.kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 294

Åpningstider er noe begrenset pga smittevernshensyn. Per april 2021 er sentralbordet stengt for fysiske henvendelser. Telefonen er betjent i følgende tidsrom:

Mand. - fred. 08.30 -14.30
Felles sentralbord: Tlf. 994 36 000

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"