Kontroll med kirkeledelsen

20. juni hadde Kontrollutvalg for Den norske kirke sitt første møte. De fem medlemmene skal blant annet kontrollere Kirkerådets pengebruk.

Kirkemøtet 2016 vedtok å opprette et Kontrollutvalg for Den norske kirke. Årets Kirkemøte oppnevnte medlemmene til utvalget. Bakgrunnen er Kirkerådets nye rolle som kirkens nasjonale økonomiforvalter.

Fra årsskiftet 2016/2017 har ikke Riksrevisjonen lenger ansvar for forvaltningsrevisjon av det som tidligere var den statlige delen av Den norske kirkes virksomhet.

Kontrollutvalget skal på Kirkemøtets vegne forestå den løpende kontroll med Kirkerådets virksomhet – herunder kontrollere om Kirkemøtets vedtak blir fulgt opp etter deres innhold og forutsetninger.

- Etableringen av dette kontrollorganet gir et signal om at økonomiforvaltningen, og vurdering av hensiktsmessig ressursbruk, står sentralt når Kirkemøtet skal følge virksomheten i rettssubjektet Den norske kirke, sier kontrollutvalgets leder, Ann-Kristin Sørvik.   

Kontrollutvalget rapporterer årlig resultatene av sitt arbeid til Kirkemøtet.

Medlemmene av Den norske kirkes kontrollutvalg 2017-2020:
Ann-Kristin Sørvik (leder) - vara: Marta Hofsøy
Finn Huseby (nestleder) - vara: Karl Johan Kirkebø,
Laila Riksaasen Dahl - vara: Frøydis Indgjerdingen
Brit Skjelbred - vara: Reidar Åsgård   
Ola T. Lånke - vara: Reinert Hetland