Bispedømmeråd

I hvert av de elleve bispedømmene er det et bispedømmeråd. Flertallet av medlemmene i rådene velges i kirkevalgene hvert fjerde år.

Bispedømmerådene, som samlet utgjør Kirkemøtets medlemmer, består av
- biskopen,  
- en prest valgt av prestene i bispedømmet,  
- en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, 
- syv andre leke valgt ved flertalls- eller forholdstallsvalg, hvorav minst fire velges direkte av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer,  
- en nord-samisk representant i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, en lule-samisk representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd, og en sør-samisk representant i Nidaros bispedømmeråd.  
- en representant fra døvemenighetene i Oslo bispedømmeråd.  

Presten og de fem leke medlemmene velges sammen med et tilsvarende antall varamedlemmer for 4 år.  

Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet.