Kirkemøtet 10.11.2008 - 15.11.2008 Øyer

Kirkemøtet 2008 var det 25. i rekken. Hovedtemaet var "Jeg tror på Jesus Kristus".

Saksliste
Saksdokumenter - Saksliste KM 2008

KM 01/08 Innstilling fra protokollkomiteen
Saksdokumenter - KM_1_1_08_Innstilling fra protokollkomiteen
Saksdokumenter - KM_1_08_Saksorientering

KM 02/08 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - Oversikt
Saksdokumenter - KM_2_7_08_LVFs råd
Saksdokumenter - KM_2_10_08_KEKs generalforsamling
Saksdokumenter - KM_2_2_08_Tellekorps
Saksdokumenter - KM_2_5_08_Valg av rådsledere
Saksdokumenter - KM_2_1_08_Dirigentskap
Saksdokumenter - KM_2_8_08_KEKs sentralkomité
Saksdokumenter - KM_2_11_08_Varamedlem MKR
Saksdokumenter - KM_2_12_08_Kirkens Nødhjelp
Saksdokumenter - KM_2_13_08_KVs sentralkomité
Saksdokumenter - KM_2_4_08_Fordeling av nye medlemmer
Saksdokumenter - KM_2_5_1_08_Presentasjon av rådsledere
Saksdokumenter - KM_2_6_08_Bibelselskapet
Saksdokumenter - KM_2_3_08_Komitéledere
Saksdokumenter - KM_2_9_08_Generalforsamling LVF_pr0511

KM 03/08 Orienteringssaker
Saksdokumenter - KM_3_2_08_Protokoll BM 2008
Saksdokumenter - KM_3_08_Saksorientering
Saksdokumenter - KM_3_1_08_Protokoll Ungdommens kirkemøte 2008
Saksdokumenter - KM_3_3_08_Årsmelding for Sjømannskirken 2007
Saksdokumenter - KM_3_4_08_Årsmelding for Døvekirkenes fellesråd 2007
Saksdokumenter - KM_3_5_08_Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2007
Saksdokumenter - KM_3_6_08_Kirken og den økonomiske globalisering

KM 04/08 Evaluering av godkjenningsordning for personer uten cand.theol-grad
Vedlegg - KM_4_1_2_08_Grunnregler for VTP
Vedlegg - KM_4_1_3_08_Forskrift om tilsetting av menighetsprest
Vedlegg - KM_4_1_4_08_Regler om klageordning
Saksdokumenter - KM_4_1_08_Saksorientering
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - KM_4_1_1_08_Brev om erfaringsinnhenting

KM 05/08 Bærekraft og skaperverk. Økumenisk prosjekt for endring av kirke og samfunn 2007-2017
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - KM_5_1_08_Saksorientering

KM 06/08 Plan for kyrkjemusikk
Vedlegg - KM_6_1_1_08_Plan for kyrkjemusikk
Saksdokumenter - KM_6_1_08_Saksorientering
Vedtak - Kyrkjemøtekomiteens merknader og Kyrkjemøtets vedtak
Vedtak - Plan for kyrkjemusikk

KM 07/08 Trosopplæringsreformen. Styringsgruppas rapport fra forsøks- og utviklingsfase 2003-2008: ”Når tro deles”
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - Styringsgruppas rapport del 1
Vedlegg - Styringsgruppas rapport del 2
Vedlegg - Styringsgruppas rapport del 3
Vedlegg - Styringsgruppas rapport del 4
Vedlegg - Styringsgruppas rapport del 5
Vedlegg - Styringsgruppas rapport del 6
Vedlegg - Styringsgruppas rapport del 7
Saksdokumenter - KM_7_1_08_Saksorientering

KM 08/08 Visjonsdokument for Den norske kirke 2009-2014
Vedlegg - KM_8_1_1_08_Visjonsdokument
Saksdokumenter - KM_8_1_08_Saksorientering
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 09/08 Kyrkjene i Midtausten og vårt ansvar
Vedtak - Kyrkjemøtekomiteens merknader og Kyrkjemøtets vedtak
Vedlegg - KM_9_1_1_08_Tal og fakta
Vedlegg - KM_9_1_2_08_Ropet fra Amman
Saksdokumenter - KM_9_1_08_Saksorientering

KM 10/08 St. meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke
Saksdokumenter - KM_10_1_08_Saksorientering
Vedlegg - KM_10_1_1_08_Stmeld nr 17
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 11/08 Særskilte regler for de kirkelige valg 2009 (demokratireformen)
Vedtak - Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - Kirkemøtekomiteens merknader
Vedlegg - KM_11_1_2_08_Tilleggsnotat
Vedlegg - KM_11_1_3_08_Sammenfatning
Vedlegg - KM_11_1_1_08_Kirkerådets høringsuttalelse
Saksdokumenter - KM_11_1_08_Saksorientering

KM 12/08 Demokratireformen i Den norske kirke. Forslag om endring i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke. Høringsuttalelse
Vedlegg - KM_12_1_1_08_Notat
Saksdokumenter - KM_12_1_08_Saksorientering
Vedlegg - KM_12_1_2_08_Styrket demokrati
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 13/08 ”To kirker – én tro”. Avtale mellom Den norske kirke og Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Vedlegg - KM_13_1_1_08_Revidert utkast til avtale
Vedlegg - KM_13_1_2_08_Rapport fra samtalen
Vedlegg - KM_13_1_4_08_Bispemøtets vedtak
Vedlegg - KM_13_1_3_08_Sakspapir fra synodestyret
Saksdokumenter - KM_13_1_08_Saksorientering

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40