Kyrkjemøtet 12.04.2012 - 17.04.2012 Tønsberg

Hovudtema for Kyrkjemøtet 2012 var "I opphavet var Ordet".

 

Heile protokollen frå Kyrkjemøtet 2012
Vedtak - Last ned protokollen her (pdf)

Sakslista for Kyrkjemøtet 2012
Vedlegg - Sjå sakslista her

Programskisse for Kyrkjemøtet 2012
Vedlegg - Sjå programskissa her

KM 1/12 Innstilling frå protokollkomiteen
Saksdokumenter - Hent dokumentet her

KM 02/12 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - Val av nytt Kyrkjeråd og leiar av rådet
Saksdokumenter - Val av nytt Mellomkyrkjeleg råd og leiar av rådet
Saksdokumenter - Val av nytt Samisk kyrkjeråd og leiar av rådet
Saksdokumenter - Komitefordeling - oppdatert.pdf
Saksdokumenter - Kandidatpresentasjon til valg av Samisk kirkeråd
Vedlegg - Oversyn - val og oppnemningar - ny
Saksdokumenter - Valg av valgkomite
Saksdokumenter - Valg av dirigentskap
Saksdokumenter - Valg av protokollkomite
Saksdokumenter - Valg av tellekorps for Kirkemøtet 2012
Saksdokumenter - Fordeling av saker på komiteene
Saksdokumenter - Valg av komiteledere
Saksdokumenter - Presentasjon av kandidater ved valg av leder i Kirkerådet
Saksdokumenter - Forslag kandidater til valg av Kirkerådet
Saksdokumenter - Forslag kandidater til valg av Mellomkirkelig råd
Saksdokumenter - Presentasjon av Anne Dalheim - kandidat ved ledervalget til Samisk kirkeråd
Saksdokumenter - Forslag kandidater til valg av Samisk kirkeråd

KM 03/12 Orienteringssaker
Saksdokumenter - Årsrapport 2011 for de sentralkirkelige råd
Saksdokumenter - Årsmelding 2011 fra Døvekirkenes fellesråd
Saksdokumenter - Årsmelding 2011 fra Døveprosten
Saksdokumenter - Evalueringsrapport for Bymenigheten Sandnes - 2009
Vedlegg - Kortversjon av årsmeldingen fra de sentrale kirkelige råd
Saksdokumenter - Sjømannskirken - årsmelding til hovedstyret
Saksdokumenter - Sjømannskirken - økumenisk rapport
Saksdokumenter - Tilstandsrapport for Den norske kyrkja 2011
Saksdokumenter - Protokollen frå Ungdommens kyrkjemøte 2011
Saksdokumenter - Mindre endringar i tenesteordninga for diakonar
Saksdokumenter - Oppnemning til økumeniske organisasjonar
Saksdokumenter - Reglar for val av Kyrkjerådet
Vedlegg - Oversyn - orienteringssaker

KM 04/12 Skaperverk og bærekraft. Revidert prosjektplan.
Vedlegg - Framdriftsplan 2012-2015
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - Rapport for perioden januar 2009 – september 2011

KM 05/12 Ny salmebok
Vedlegg - Retting i Framlegg til Norsk salmebok 2013
Vedlegg - Salmene i framlegget til Kirkemøtet, alfabetisk
Vedlegg - Salmebokas inndeling og innhold
Vedlegg - Register over komponister i framlegget til ny salmebok
Vedlegg - Register over oversettere i framlegget til ny salmebok
Vedlegg - Register over forfattere i framlegg til ny salmebok
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 06/12 Revisjon av retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til kirkelige formål
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 07/12 Misjon til forandring - utfordringene fra Edinburgh 2010
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - Strategiplan for SMM 2011-2014
Vedlegg - Et felles kall - uttalelsen fra Edinburgh - 2010
Vedlegg - Cape Town-erklæringen
Vedlegg - Transforming Mission - rapport fra jubileumskonferansen - 2010
Vedlegg - Felleserklæring om trosfrihet og konvertering - 2007
Vedlegg - Oslokoalisjonen: Missionary Activites and Human Rights - 2009
Vedlegg - Kirkenes Verdensråd: Christian Witness in a Multi-Religious World - 2011
Saksdokumenter - Hent dokumentet her

KM 08/12 Kirkelig medvirkning ved gravferd når den ønskes avsluttet med kremasjon og askespredning. Endring i alminnelige bestemmelser for gravferd.
Vedlegg - Oversendelsesbrevet frå Kyrkjerådet ved høyringa - oktober 2011
Vedlegg - Høyringsnotatet frå Kyrkjerådet - oktober 2011
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Saksdokumenter - Retting: Ny side 1-4 i saksorienteringen (inkl. forslag til vedtak)
Vedlegg - Bispemøtets vedtak i februar 2012

KM 09/12 Likeverd, inkludering og tilrettelegging. Mennesker med utviklingshemning i Den norske kirke.
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 10/12 Ordning for nominasjon og tilsetting av biskoper
Vedlegg - Brev fra FAD om regler ved framgangsmåten ved tilsetting av biskoper - november 2011
Vedlegg - Regler om nominasjon m.v. ved utnevning av biskop
Vedlegg - Personalreglement for prester i Den norske kirke
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

KM 11/12 Ordning for tilsetting av proster
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak
Vedlegg - Saksbehandlingsregler ved utnevning prost
Saksdokumenter - Hent dokumentet her

KM 12/12 Evaluering av demokratireforma
Vedlegg - Tiltak som er gjennomførte etter evalueringa av Kyrkjevalet 2009
Vedlegg - Sluttrapport - evaluering av demokratireforma i Den norske kyrkja (KIFO)
Saksdokumenter - Hent dokumentet her
Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø