Beredskap og handtering ved katastrofer og ulukker

Den norske kyrkje har ei almen hjelpeplikt. Som kristen kyrkje har vi eit særs ansvaroverfor mennesker i nød og kriser.

Ved større ulukker og katastrofer, der politiet set i verk redningssentralar, er det frå kyrkja si side LRS-prestane (LRS = Lokal redningssentral) som skal kontaktast fyrst. Dokumentet viser eit oversyn over beredskapsområda og kontaktpersonar.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30