Beredskap og handtering ved katastrofer og ulukker

Den norske kyrkje har ei almen hjelpeplikt. Som kristen kyrkje har vi eit særs ansvaroverfor mennesker i nød og kriser.

Ved større ulukker og katastrofer, der politiet set i verk redningssentralar, er det frå kyrkja si side LRS-prestane (LRS = Lokal redningssentral) som skal kontaktast fyrst. Hovedkontakt står øverst, nedover står reservar. Dokumentet viser eit oversyn over desse prestane.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30