Seksuelle overgrep

Overgrep skjer, men skal ikkje skje...

Bjørgvin bispedøme har to kontaktpersonar ein kan kontakte om ein har vore utsett for grenseoverskridande åtferd eller seksuelle overgrep:

Hordaland: Tone Sævi mobil: 92 68 81 16
Sogn og Fjordane: Anne Stubdal mobil: 41 67 55 53

Kontaktpersonane kan kontaktast anonymt, dei arbeider uavhengig og går ikkje vidare med opplysingane før ein eventuelt er einige om å gjere det. Kontaktpersonane kan kontaktast av den som har ei oppleving av grenseoverskridande seksuell åtferd frå ein kyrkjeleg medarbeidar. Dersom ein ønskjer å drøfte utfordringar og problemstillingar knytta til eit mogleg overgrep, kan ein òg ta kontakt med desse to.

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har også mykje kompetanse på overgrepsproblematikk. Dette er ein møte- og samtalestad for kvinner og menn som har vore utsett for overgrep. I tillegg er dette ein kompetansestad for kyrkja.

Kontakt Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep:

Telefon: 23 22 79 30
Mobil: 474 69 724
SMS: 474 64 616 ADAM (tilbod for menn)
E-post: post@kirkensressurssenter.no

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30