Orientering om endringar i kyrkjestaben og ny stilling

Denne hausten vert det ein del endringar i staben i kyrkja på Fitjar. Birgitte Drønen Brenne har hatt 40 % stilling som kyrkjetenar. Ho sa opp stillinga sin frå 1.8.17. Me ønskjer henne lukke til i jobben på Rimbareid skule. Kyrkjelydspedagog Silje Fyllingen fekk tilbod om jobb som dagleg leiar i Sunnbok – den kristne bokhandelen på Stord. Dette takka ho ja til, og starta der 1.september. Me er svært takksame for alt det gode dei har gjort i kyrkjelyden!

Dei som no er tilsette i kyrkja, er:

                        Sokneprest - Olav Johannes Oma, 100 % stilling (løna av biskopen)

                        Kyrkjelydsprest - Fridleif Lydersen, 100 % toårig kontrakt, (løna av kyrkjelyden over
                        kyrkjebudsjettet ved god hjelp av gåver og inntekter ved utleige til prostiet) 

                        Kantor - Jan Overweg, 65 % (løna over kyrkjebudsjettet)

                        Kyrkjeverje - Harald Rydland, 50 % (løna over kyrkje­budsjettet)

                        Kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar - Kristian Skumnes, 60 % (løna over kyrkjebudsjettet)

                        Reinhaldar - Marte Rimmereid, 10 % (løna over kyrkje­budsjettet)

                        Kontormedarbeidar - Elisabeth S. Oma, 40 % (mellombels stilling)

Klokkar- og kyrkjetenar- tenesta, i samband med gudstenester er også lovpålagd. Desse tenestene har i mange år vore utførte av frivillige i kyrkjelyden, og lønsmidla har gått til kyrkjelydsarbeidet elles.

Fitjar kyrkjelyd har utarbeidd og fått godkjent trusopplæ­ringsplan. For å få del i trusopplæringsmidla må vi gjennomføra denne.

For tida er dei offentlege økonomiske overføringane til kyrkja knappe, og soknerådet/fellesrådet arbeidar med å finna løysingar som gjer at kyrkja kan gjennomføra alle oppgåvene me er tillagde på beste vis.

Soknerådet gjorde i møte 21. september vedtak om å lysa ut ny stilling som kyrkjelydsprest/ barne- og ungdomsprest. Vedkommande som blir tilsett vil då få ansvar for trusopplæringa på Fitjar, men vedkommande vil og delta i og ha ansvar for kyrkjelege handlingar som no. Utlysinga kjem i november. 

 

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no