Gravferd i Haugesund

Haugesund kirkelige fellesråd yter tjenester som ansvarlig gravferdsmyndighet for hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. Sorg, savn og vemod og gjerne mange andre reaksjoner. De fleste lar et begravelsesbyrå ta hånd om alle praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfallet. Kirkevergen er ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokalet, skaffe prest og organist.

I tillegg sørger vi for at kirkegårdene forvaltes og driftes i henhold til Gravferdsloven. De som står nærmest må forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål ved et dødsfall. Det må blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. De pårørende bestemmer også hvem som skal være formelt ansvarlig for gravferden.

Alle med bostedsadresse i Haugesund, har rett til et gravsted her.