Midlar til utviklingsprosjekt

Kyrkjerådet lyser igjen ut midlar til utviklingsprosjekt. Dette skjer i ramma av trusopplæringsreforma i Den norske kyrkja.

Organisasjonar, faginstitusjonar, kyrkjelydar og andre fagmiljø er invitert til å søke prosjektmidlar i lys av reforma sine målsettingar og utfordringar.

Det kan søkas om støtte til prosjekt i følgande tre kategoriar:

1) Forsking og fagutvikling. Inntil kr. 200 000 pr. år i inntil tre år.

2) Metode- og materiellutvikling. Inntil kr.150 000 pr. år i inntil to år.

3) Lokale utviklingsprosjekt. Inntil kr.150 000 pr. år i inntil to år.

- Dette er ei open utlysning, innafor ramma av trusopplæringsreforma, seier Kristine Aksøy, leiar for seksjon barn, unge og trusopplæring i Kyrkjerådet. Plan for trusopplæringa Gud gir - vi deler (lenke nederst på sida) ligg til grunn for denne utlysninga. Målet med trusopplæringa er å bidra til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som fremmer kristen tru, gir kjennskap til den treeinige Gud, bidreg til livstolkning og livsmeistring, utfordrar til engasjement og deltaking i kyrke og samfunnsliv for alle døypte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

-Det blir gitt støtte til eitt, - to- eller treårig prosjekt. Det er verdfullt at organisasjonar, faginstitusjonar, kyrkjelydar og andre fagmiljø bidreg med si kompetanse til fortsatt fornying av trusopplæring i kyrkja, seier Kristine Aksøy.

Utviklingsmidla skal bidra til at:
- barn og unge gjennom dåp og opplæring kan leve og vokse i den kristne trua
- tilsette og frivillige i kyrkjelydane får økt kompetanse til å tilby ei trusopplæring for alle
- trusopplæringsreforma blir vidareutvikla i Den norske kyrkja - lokalt, regionalt og nasjonalt

 

Søknadsfrist er 5. juli 2017 kl. 12.00. Dei prosjekta som blir innvilga blir kunngjort innan 15. september 2017.

Meir informasjon om utlysning og elektronisk søknadsskjema ligg i lenkefeltet under.