Tilskuddsbrev 2017

Kulturdepartementet har sendt tilskuddsbrev til Den norske kirke, og Kirkerådet har sendt ut tilskuddsbrev til alle enhetene med oversikt over fordeling av midler i 2017.

Rammetilskuddet til Den norske kirke i 2017 er på 1 964 173 mill kr. Fordelingen av rammetilskuddet ble behandlet på Kirkemøtet 2017 i KM sak 7/17. Kirkemøtet ga sin tilslutning til Kirkerådets forslag om fordeling av midler, og alle enhetene i Den norske kirke har nå fått brev som viser hvordan rammetilskuddet fordeles.

Kopi av tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet og kopi av tilskuddsbrev til alle enhetene ligger nedenfor.