Trenger god kontakt med ministeren

Kirkerådet inviterer til samarbeid med den ferske kulturministeren. - Linda Cathrine Hofstad Helleland har ansvar for viktige stortingsmeldinger om kirke-stat-relasjonen de kommende årene, sier direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen.

Det arbeides nå med en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat. Reformen skal etter planen gjennomføres i 2017. Det betyr at Kulturdepartementet allerede tidlig i 2016 må oversende Stortinget et forslag til lovendringer om denne saken.

Direktøren i Kirkerådet tror kulturministeren vil følge opp arbeidet Thorhild Widvey har påbegynt.

– Vi har stor forventning til den nye ministeren i møte med de store og viktige prosessene. Vi regner med en stor grad av enighet i regjering og Stortinget om den fortsatte prosessen. Fra Kirkerådets side er vi avhengige av nær og god dialog med statsråden i oppfølgingen av stortingsbehandlingene omkring endringer i relasjonene mellom staten og Den norske kirke, sier Jens-Petter Johnsen.

– Den nye kulturministeren må også ta tak i den bebudede, helhetlige loven for tros- og livssynssamfunn, som skal fremmes for Stortinget i 2018–2019. Det betyr at regjeringen må ta tak i det store tros- og livssynsfeltet og gjennomtenke det helhetlig, mener kirkerådsdirektøren.