Vågsbygd menighet

Biskop Stein Reinertsen hadde bispevisitas i Vågsbygd menighet 28. januar til 1. februar 2015. Visitasforedraget som ble holdt i Vågsbygd kirke søndag 1. februar er gjengitt nedenfor. Det er også lagt som nedlastbar pdf-fil nedenfor.

Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

 

Jeg starter med å takke.

Det har vært spennende og innholdsrike dager i Vågsbygd.

Dager der jeg har fått et godt innblikk i hvordan menighetens arbeid er,

og dere har tatt meg med inn i deres visjoner, utfordringer og muligheter.

 

Før disse visitasdagene har soknepresten og daglig leder skrevet en visitasmelding som er en beskrivelse og vurdering av menigheten idag, og av utviklingen som er skjedd siden forrige visitas som var i 2006. Jeg oppfordrer gjerne medlemmer i menigheten til å ta en titt i den. Her er mye inspirerende lesning av det som både er blitt gjort og gjøres i menigheten.

Det er også laget en rapport over bygningen ved Dag Kvarstein og Geir Myhre ved bispedømmekontoret og i tillegg har domprosten hatt kontorvisitas.

 

Over til selve visitasen med gjennomføringen av programmet.

Dette har vært to dager som har vært fylt av gode møter og spennende samtaler.

Prestene og store deler av staben har vært med på de fleste av møtene og arrangementene, sammen med domprost Bjarne Sveinall og diakonirådgiver Erling Jakobsen. Kirkevergen og personalsjefen i Kristiansand kirkelige fellesråd har vært med på deler av visitasen.

 

ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandets sykehus Kristiansand var første post på programmet onsdag formiddag. Her møtte vi to av lederne som gav oss innblikk i hva ABUP arbeider med, og vi samtalte om hva vi som menighet kan gjøre for å bidra til god psykisk helse hos barn og unge i nærmiljøet. Det er allerede nå gode relasjoner til ABUP i forbindelse med trosopplæringsarbeidet i menigheten, dette er meget verdifullt. Samtalen viste at det er muligheter for videre gjensidig nytte av hverandres arbeid og kompetanse,

 

Elevene på Øvre Slettheia skole, som har barn fra nesten 30 forskjellige nasjoner, møtte biskopen med korsang og hadde forberedt gode og interressante spørsmål. Jeg ble blant annet spurt om «Hvor er Gud, og hva gjør han?  Kan Gud dø? Er Gud og Allah venner?» Øvre Slettheia skole oppleves av meg som en skole hvor barnas religiøse bakgrunn blir tatt på alvor, og at religion regnes som en naturlig del av livet.

På skolen hadde vi også en samtale med lærere som kunne fortelle at trygghet, nærhet og åpenhet både for elever og foreldre er viktige verdier i arbeidet med å lage en god skole i et flerkulturelt nærmiljø. Jeg opplever at lærerne her gjør en svært god jobb. Samtalen bekreftet den gode relasjonen mellom kirken og skolen, og viste muligheter for ytterligere samarbeid. Et samarbeid som godt kan formaliseres i en plan.

 

Etter møtet med lærerne møtte vi tre av de ikke-etnisk norske medlemmene i Vågsbygd menighet. Møtet med de tre gav innspill til ettertanke i forhold til hvordan en menighet kan være inkluderende for mennesker med ulik etnisk bakgrunn. Det var også nyttig at Ingrid Sæthre, Leder av IMDI på Sørlandet, var med på samtalen.

 

Jeg hadde gledet meg til å treffe konfirmantene i menigheten onsdag ettermiddag, men den programposten gikk dessverre ut på  grunn av arrangement ved skolen. I stedet ble det en god samtale med flere av de ansatte om ungdomsarbeidet i menigheten. Jeg oppfatter det som spennende med den nye satsingen på ungdomsarbeid på onsdager.

 

På onsdagskvelden fikk vi et fint møte med noen av de nye salmene i vår nye salmebok på «salmekveld i kirka» . Vi fikk bekreftet at den nye salmeboken en stor gave til kirken. Kvelden var godt planlagt og gjennomført av Bjørn Odden og Nils Terje Andersen sammen med Benedictus og Vokalensemblet. Jeg hadde gleden av å holde en andakt, og vi fikk også høre litt om planene med det nye orgelet.

 

Torsdag formiddag var vi invitert til Mediehuset Fædrelandsvennen. Sjefsredaktør Eivind Ljøstad delte med oss sine tanker rundt dagens store omstillinger som mediebransjen er inne i, med fokus på Fædrelandsvennen. Jeg hadde et innlegg om hvordan det er å være kirke i en omstillingstid, og om felles verdier og mål som kirken og Fædrelandsvennen har. Samtalen berørte også at menighet og Fædrelandsvennen har noen felles utfordringer, og hvordan vi blant annet bedre kan samarbeide om å synliggjøre nyheter fra det varierte arbeidet i menigheten. Vi som kirke må lære oss hvordan vi kan kommunisere bedre i en ny mediehverdag. Besøket ble avsluttet med at sognepresten overrakte en fornøyelig karikaturtegn av redaktør og biskop som er tegnet i samme båt.

 

Besøket på Blå kors sitt rehabiliteringshjem i Vågsbygdveien 3 gjorde et sterkt inntrykk.

Det var gledelig å høre om et godt samarbeid gjennom mange år med Vågsbygd menighet og især med diakoniutvalget. Det ble også en spennende samtale om hvordan vi som menigheter møter mennesker med rusproblem, og hvordan våre fellesskap kan være trygge steder for de som sliter med rus.

 

På torsdagskvelden møtte vi menighetsrådet, sektorlederne og alle de ansatte. Her fikk vi innblikk i det meget gode og spennende visjons-  og strategiarbeid som startet i 2004, og tanken bak organisering av sektorledere. Sektorlederne gav også en presentasjon av sine ansvarsområder. Jeg ble imponert både over den strategiske tenkningen og hvordan sektorarbeidet fungerer. Dette arbeidet bør ha stor overføringsverdi til andre menigheter i den norske kirke.

 

Det ble også en spennende samtale om veien videre. Mine oppfordringer til dere stemmer godt overens med det som vi var innom denne kvelden. Et flott høydepunkt denne kvelden var Vågsbygd Soulchildren som gav oss en flott minikonsert  midt i møtet.

 

Visitasen er blitt toppet med denne gudstjenesten her, som er en bekreftelse på at Vågsbygd menighet er en god menighet

 

Takk til alle som har medvirket med forskjellige oppgaver både synlige og de som har blitt gjort mer i det stille. For at en menighet skal lykkes må det være tydelige ledere, men også mange medarbeidere som også jobber i det mer stille. Dere er uunnværlige for denne menigheten.

 

I løpet av disse dagene har jeg hatt samtaler med alle de vigslede og flere av de fellesrådsansatte i menigheten.

 

Jeg har gjennom visitasen sett:

En menighet hvor ansatte og frivillige står sammen om felles visjon og mål, et arbeid som har gitt gode resultater. Det gir grunn til takknemlighet både til menigheten og til Gud.

 

 • En menighet preget av god ledelse og organisering.

 • En faglig dyktig stab av ansatte.

 • Et menighetsråd med visjoner og glød.

 • En sektormodell som virker god og rett i denne menigheten.

 • En menighet som er god på relasjoner, innad i stab, blant råd og sektorer, og i forhold til omgivelser slik som denne visitasen har gitt et bilde av.

 • En menighet som bobler av aktiviteter for barn, unge og voksne.

 • En menighet som vokser -  når det gjelder antall på gudstjenesten, givertjenesten, (Det var fantastisk å lese at dere tenker «det skal ikke stå på penger når det gjelder å sette seg mål. Det er en sunn holdning) og i aktiviteter. Det skaper nye utfordringer, ikke minst i forhold til hvordan dere skal få plass til alt dette i kirka.

   

  En visitas er ikke et punktum.

  Derfor er tradisjonen at jeg oppsummerer med noen utfordringer til dere.

  Jeg har samlet dem i 6 punkter. Jeg kommer til å følge med på hva som skjer videre i menigheten gjennom prost Bjarne Sveinall, som har ansvar for oppfølgingen etter visitasen 

   

  OPPSUMMERING – UTFORDRINGER

   

  1. Strategiarbeid.

  Dere har meget god erfaring med strategiarbeid frem til 2015. Nå ligger utfordringen i å komme videre fra 2015, med nye prosesser, for å nå nye mål. Fortsett den åpne, gode prosessen med å definere nye visjoner og mål. Dere tenkte stort og radikalt i 2004, tenk også slik fremover.

   

  2. Slettheia. 

  Slettheia er en betydelig del av Vågsbygd sogn, og med en stor andel innvandrere. Samtidig er dette et område i sognet hvor færre mennesker rekrutteres til menigheten, Forskjellig arbeid i menighetens regi har vært gjennomført opp gjennom årene med vekslende hell. Møtet vi hadde med ansatte, råd og sektorledere viste at dere ønsker å satse sterkere på dette området. Vi hadde en god og konstruktiv samtale. Det er viktig å inkludere våre nye landsmenn i menigheten, slik at den berikes av kristne søsken som kommer fra forskjellige deler av verden. Jesu siste bønn var at vi «alle må være ett.»

  Finn samarbeidspartnere slik som skolen, kommunen, fellesrådet, domprost og bispedømmerådet for dette nye arbeidet.

   

  3. Dåp.

  Jeg har under visitasen fått presentert tall som sier at antall dåp går betydelig ned i menigheten. Det er ikke bare her i Vågsbygd vi ser synkende dåpstall, dette ser vi også i mange andre menigheter i hele landet vårt. Fortsett tenkning og arbeid med å få flere foreldre til å døpe sine barn. Det er viktig for folkekirkens framtid at vi lykkes i å få flere til å velge dåp.

   

  4. Barne- og ungdomsarbeid.

  Jeg registrerer den gode veksten i menighetsarbeidet siden forrige visitas. Barne- og ungdomsarbeid en viktig utfordring for menighetens framtid. Jeg ser at dere lykkes godt i barnearbeidet, og har også startet en spennende ny satsing på ungdomsarbeidet. Fortsett denne gode satsing, og arbeid for best mulig å utnytte kirkens arealmessige potensiale slik at det blir rom for alle.

  Samtidig er det viktig å raskt få bygget en ny kontorfløy slik at en kan få flere lokaler frigitt til menighetsbyggende arbeid.

   

  5. Gudstjenestearbeid.

  Gudstjenesten er menighetens kraftsentrum. Det har vi opplevd på denne gudstjenesten.

  Jeg gleder meg over den gode veksten i gudstjenestearbeidet i Vågsbygd menighet.

  Denne veksten kommer ikke av seg selv, det skyldes blant annet gode medarbeidere i gudstjenesten, men også en menighet som ønsker å være inkluderende i møte med hverandre, og nye mennesker som kommer til kirka.

  Fortsett det gode arbeidet med gudstjenestene både på søndag formiddag og på kveldstid.

  Arbeid også videre med å få på plass et nytt orgel.

   

  6. Be og arbeid.

  Alt vårt arbeid i kirker og menigheter skjer langs to akser: Strategi og visjon, gode ideer og gjennomføringsvilje må få gå hånd i hånd med ønsket om at vi må få være i Guds ledelse, og at det er hans gode ånd som gjennomsyrer våre valg for hvordan vår menighet skal være fremover. Bruk tid til å be, bruk tid til å la Gud få tale til dere gjennom bibel, bønn og fellesskap.

   

   

  AVSLUTNING

   

  Jeg drar fra visitasen i Vågsbygd sokn, fylt med takk. 

   

  Jeg hilser dere med Paulus ord til menigheten i Tessaloniki: ”Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus

  Kristus.(1.Tess.1.2-3)

   

   

   

  Agder og Telemark bispestol 1. februar 2015

   

  Stein Reinertsen

  biskop

   

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Kontakt Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep, tlf 23 22 79 30, post@kirkeligressursenter.no, www.kirkeligressurssenter.no

 

Ansvarlig redaktør: 
Aslak Wegge (Stiftsdirektør)
Nettredaktører: Dag A. Kvarstein og Geir Myre

Telefon sentralbord:
Tlf: 38 10 51 20

E-post: agder.bdr@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"