Utviding og rehabilitering av Indre Sula kyrkjegard

Arbeidet med utviding og rehabilitering av Indre Sula kyrkjegard er no starta opp. Den første fasen av arbeidet er no ferdig. Vi arbeidar med detaljplanane for utviding og rehabiliteringa. Neste fase er tenkt starta opp august 2019.

SISTE NYTT:
Fase 1 - Utskrifting av VA-leidning er no ferdig, kva gjeld arbeid på kyrkjegarden.
Det arbeidast no med detaljplanane for utviding og rehabilitering av kyrkjegarden. Vidare anleggsarbeid på kyrkejgarden er forventa å starte opp etter sommaren.

3. mai 2018 løyvde Sula kommunestyret midlar til utviding og rehabilitering av Indre Sula kyrkjegard. På denne nettsida vil du finne informasjon om arbeidet, og korleis den daglege drifta og besøksmoglegheit blir råka av dette.

Fire oppgåver skal løysast

Det er i hovudsak fire oppgåver som skal løysast.

  1. Den kommunale VA-leidninga som går gjennom dalen er tett og må leggast på nytt. Denne blir no lagt i gangveg-traséen, som blir lagt om litt – slik at den ikkje er så bratt som i dag. Her vil det også komme belysning. Dette arbeidet starta opp hausten 2018.
  2. Det er eit behov for å auke kapasiteten på kyrkjegarden. Vi vil difor opprette tre til fire nye gravfelt (F, G og U/N), samt skifte ut masse på eit felt (E) på eksisterande kyrkjegard som ikkje er tatt i bruk enno. Forventa oppstart er våren 2019.
  3. Dreneringa på kyrkjegarden er for dårleg. Den teknikk som vart brukt då kyrkjegarden blei anlagt i starten av 80-talet, har vist seg å fungere svært dårleg. Å grave opp og legge nye dreneringsrør har vore forsøkt på felt D, utan å ha større effekt. Vi vil difor rehabilitere alle dei gamle felta. Det vil sei å grave opp 50-70 cm av jordlaget, legge ny drenering, og fylle på med ny masse som møter krava som i dag blir stilt til korleis massen skal vere på ein gravplass. Nytt nivå vil då ligge ca. ein meter over dagens nivå. Inga leivningar vil bli rørt. Dette arbeidet er forventa å starte hausten 2019.
  4. Ei ny driftsbygning vil erstatte den gamle løa. Der vil det også bli universelt utforma publikumstoalett.

Eit anleggsområdet skal avgrensast med eit midlertidig gjerde. Delar av kyrkjegarden vil difor i periodar ikkje
bli tilgjengeleg for publikum. Vi ber om forståing for dette.

Handtering av gravminne

Entreprenør vil stå ansvarleg for handtering av gravminna i samband med rehabiliteringsarbeidet. Gravminna vil bli nøye koordinatfesta og fotografert, før dei blir tatt vekk midlertidig, og sidan satt tilbake på same koordinatar - ein meter høgre opp. Eventuelle skader på gravminna i samband med arbeidet blir sjølvsagt erstatta.

Gravferd i anleggsperioden

Det vil bli halden gravferd på kyrkjegarden så langt som råd er. Anleggsarbeidet vil stanse under gravferd. Dersom pårørande ønsker å nytte ei festa grav som ligg i eit felt som er under rehabilitering har vi ei utfordring. Kyrkjeverja vil i samråd med pårørande, ev. gravferdsbyrå, søkje å finne den beste løysinga. Det kan vere tre moglegheiter:

  1. Ein kan velje kremasjon. Då vil ein kunne vente til gravfeltet er ferdigstilt før ein gjennomfører urnenedsettinga. Dersom ein vel dette alternativet med bakgrunn i at kistegravlegging ikkje er mogleg vil Sula kommune dekke omkostningane ved kremasjon ved Ålesund krematorium. Gravferdslova § 1 seier at «kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske.»
  2. Ein kan velje ein ny gravstad. Ein kan gjennomføre kistegravferda som normalt, og søkje om å få flytte symbolsk den/dei som var gravlagd i den festa gravstaden. Slik vil ein fortsatt ha eit felles gravminne.
  3. Ein kan velje å likevel ikkje nytte den festa grava. Ein får også moglegheit til å velje gravlegging på Langevåg kyrkjegard om ønskeleg.

NB! Det er berre dei felta som er under arbeid som skapar desse utfordringane. Felta som ikkje er råka, eller som er ferdigstilt vil utan problem kunne ha kistegravleggingar. Rehabilitering av dei gamle gravfelta er ikkje venta å starte før seint på hausten 2019.

Denne sida vil bli oppdatert fortløpande med ny informasjon. 

Kontaktinformasjon for Sula kyrkjelyd

Telefon
70 19 96 00
Mandag-fredag 10:00-14:00

E-post
kyrkjekontoret@sula.kommune.no

Kyrkjekontoret
Sloghaugvegen 13, Langevåg 
(Sula Rådhus)

Postadresse
Postboks 228
6039 Langevåg

Langevåg kyrkje
Råsa 41, Langevåg

Indre Sula kyrkje
Bjørkavågv, Eidsnes

 

Gi ei gåve til Sula sokn >

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"