Flyktninger, innvandrere og integrering

Som barn var Jesus og familien hans flyktninger i Egypt. Han lærte oss senere om menneskets ukrenkelige verdi og verdighet.

Det å møte en man ikke kjenner - en fremmed - handler om møte hvert menneske som et medmenneske. Frykten og fordommer for fremmede ligger dypt i de fleste av oss. Kirken vil bidra til å bygge ned fordommer. 

Det skjer ved informasjonsarbeid og å skape kontakt mellom mennesker. Det skjer også ved å holde politikere ansvarlig for at vårt lands flyktning- og asylpolitikk føres med menneskeverd og menneskerettigheter som rettesnor.

Kirker i Norge har fagmiljøer som i årevis har jobbet med lokal integrering (lenker lenger ned i artikkelen):

  • De kirkelige dialogsentrene
  • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
  • Flerkulturelt kirkelig nettverk

Arbeid for frihet og rettigheter
Den norske kirkes engasjement for innvandrere og integrering fulgte i kjølvannet av at Norge åpnet for økt arbeidsinnvandring på 1970-tallet. Kirken var raskt på banen og har siden arbeidet aktivt for andre menneskers frihet og rettigheter.

Dette omfatter både politisk påvirkning og holdningsskapende arbeid.

Både Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og Kirkemøtet har uttalt seg om temaene.

 

Uttalelser: